Hakan Tartar


7326 SAYILI YAPILANDIRMADA SONA DOĞRU


 

7326 sayılı Kanun ile 1.Maddesinin (e) fıkrasıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihine veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan sigorta primi borçları ile ilgili olarak ödeme kolaylığı getirilmiştir.

1)  Yapılandırma Kapsamına Giren SGK Borçları:

SGK’ya bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen alacaklardan 7326 sayılı Kanunun Resmi Gazetede’deyayımlandığı 09.06.2021 tarihine kadar veya 7326 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; 

a)  2021/Nisan ayı ve önceki dönemlere ait; 5510/4-1 (a), (b) ve (c) bentleri (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı iştirakçileri) kapsamındaki sigortalılıklardan kaynaklanan ve sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve bunlardan kaynaklanan gecikme cezası ile gecikme zammı,

b)  2021/Nisan ayı ve önceki dönemlere ait; 7326 sayılı Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası primleri ile bunlardan kaynaklanan gecikme cezası ve gecikme zammı,

c)   30.04.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil); özel bina inşaatları ile ihaleli işlerden dolayı yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucu bildirilmediği anlaşılan eksik işçilik üzerinden hesaplanacak prim aslı ile gecikme zammı ve gecikme cezası,

d)  30.04.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil); işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları (İPC) ile bunlardan kaynaklı olarak tahakkuk eden gecikme zammı ve gecikme cezası,

e)  2021/Nisan ayı ve önceki dönemlere ait; ilgili kanunları uyarımca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı,

Borçları yeniden yapılandırılabilecektir.

► SGK tarafından takip edilen alacaklardan 2021/Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde 7326 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

a)  5510/4-1 (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
b)  7326 sayılı Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
c)  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

Asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 7326 kanunun yayımı tarihinde kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde,

Bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

► 30.04.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup;

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde,

Bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

► 30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin idari para cezaları;

30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve Kurumca takip edilen idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde

İdari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

SGK tarafından takip edilen ve 7326/7. Madde kapsamına giren kesinleşmiş alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olması durumunda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecektir.

► Genel sağlık sigortası prim borçları ile ilgili düzenlemeler;

• 5510 sayılı Kanunun 4-1 (b) bendi ile Ek-5, Ek-6. Maddeleri kapsamındaki sigortalı olanların bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları halinde yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya bu borçlarını taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve 7326 sayılı Kanuna göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla GSS’den yararlanmaya başlayacaklardır.

• 5510/60-1 (g) bendi kapsamında tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımı tarihinden 30.11.2021 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin GSS primleri gelir testinin sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.

• 2021/Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510/60-1 (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan GSS prim borçlarının 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

• Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510/60-1 (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar anılan 5510 sayılı Kanunun 67. Maddesinde belirtilen şartları taşımaları halinde, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın 7326 sayılı Kanunun yayımı tarihinden itibaren 31.12.2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılacaktır.

• Bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmiş olan 5510/60-1 (g) bendi kapsamındaki GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmeyecektir.

► Sigortalılık süreleri durdurulmuş olan Bağ-Kur’lularınborçları ile ilgili düzenlemeler;

Daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan;

• Köy ve mahalle muhtarları,

• Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar,

• Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan,

5510 sayılı Kanuna, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun mülga hükümlerine ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri,

Bu Kanunun yayımı tarihini takip eden ay başındanitibaren dört ay içinde SGK’ya müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu maddenin birinci fıkra hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebileceklerdir.

Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmayacak ve bu fıkra kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir. 

► Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik prim borçları:

 

30.04.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvurulduğu hâlde, 9. Maddenin 1. Fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru süresinin sonuna kadar işverene tebliğ edilmiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde,

Bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

► Kesinleşmemiş idari para cezaları: 

30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 9. Maddenin 1. Fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde yine bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, 

İdari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

► Kesinleşmemiş Diğer SGK Alacakları:

*  7326/1. Maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi kapsamındaki:

• 2021/Nisan ve önceki aylara ilişkin, 5510/4-1 (a, b, c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

• 2021/Nisan ve önceki aylara ilişkin, isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

• 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

• 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

• 2021/Nisan ayı ve önceki dönemlere ait ilgili kanunları uyarımca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

7326/10. Maddesinin 2. ve 3. Fıkralarında belirtilen fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklar,

5510/4-1 (b-4) alt bendi kapsamında sigortalı sayılanların prim borçları sebebiyle 5510/88. Maddesinin 12. Fıkrası uyarınca sattıkları tarımsal ürün bedellerinden, tarımsal kesinti sorumlularınca kesinti yapıldığı halde Kuruma ödenmesi gereken prim tutarlarından 2021 yılı Nisan ayı ve önceki dönemlere ilişkin,

Borçlar için, 31/08/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunulması kaydıyla, ilk taksit ödeme tarihi olan 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tahakkuk edenler de dahil 7326 sayılı Kanunun 7. Maddesine göre yapılandırılacaktır.

4) Başvuru Süresi:

7326 sayılı Kanunla sağlanan yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların en geç 31.08.2021 Salı günü mesai saati bitimine kadar SGK’ya başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

5) Taksitlendirme Süresi, Uygulanacak Faiz ve Hesaplama Şekli:

Yeniden yapılandırılan SGK borçlarının ilk taksitinin 31.10.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden en geç 01.11.2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, diğer taksitlerinin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

6) Yapılandırmanın Bozulması:

İlk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla; kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51. Maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edilecektir.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

7) 6736, 7020, 7143 ve 7256 sayılı Kanunlara Göre Yapılandırmaları Devam Edenler:

a)  5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10/7/2004tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,

b)  3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar,

hakkında uygulanmaz.

8) Dava Açılması ve Açmış Olanların Durumu:

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri gerekmektedir.

Borçlularca, Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmeyecektir.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 77 kaymakam adayı alınacağını duyurdu

Erdin Emlak'tan kaçırılmayacak yatırım fırsatı!

İnsanlar Kararlarını Duygularıyla Alıp, Mantıklarıyla Destekliyor

Galataport İstanbul’da tasarım ve mühendislik harikası süper otomobiller sergisi

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16